8th        ethiopian students sitting for exam

Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota kutaa 8ffaa barattoota 482,613 bara 2013tti qorumsa naannoo (Regionnal Asssessment) kennee jira. Isaan keessaas barattoonni 469,882 (97.4%) qabxii darbiinsaa manaajimantiin murteessee fiduun gara kutaa 9ffaatti kan darban yemmuu ta’u; barattoonni 12731 (2.6%) immoo qabxii darbiinsaa osoo hin galmeessiin hafanii jiru.     

       8th    new

all face 2

Sirni beekamtii qooda fudhattooota barnootaa haala ho’aa ta’een gaggeeffamee jira. Sirni kun waajjiraalee bar.godinaa, bul.magaalaalee, dhaabbilee miti-mootummaa, abbootii qabeenyaa hojii misooma barnootaa keessatti qooda guddaa qaban akkasumas barsiisota hojii boonsaa hojjechuun bu’aa argamsiisan fi barsiisota hojii barsiisummaa irratti bobba’anii barsiisaa turanii yeroo ammaa soorama bahuuf qoophiirra jiran beekamtii fi badhaasa kennuun gaggeeffamee jira.

68283 orig

photo 2021 07 05 10 37 39  photo 2021 07 06 11 52 10

Hojii barnootaa bu’a qabeessa taasisuuf karaa baratameen qofa osoo hin ta’iin yaadamoota haaraa(New initiatives) maddisiisuun kallattii hanqinootni turan guutamuu, rakooleen jiran itti furamuu danda’an faluun murteessaadha.Hojiiwwan kunneenis maal maal fa’a? isa jedhuuf, Kanneen asiin gaditti tarreeffamaniidha.

1.Ga'eessotaa 3,000,000 barsiisuu   2.Manneen Barnootaa Sadarkaa    1ffaan Duraa 3000 ijaaruu

3.Daree dabalataa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa 11,300 ol ijaaruu 4. Kitaabilee Wabii 3,000.000 Walitti Qabuu

5.Biqiltuu mil. 91 ol Dhaabuu fi Kunuunsuu  6. Mana Jireenyaa barsiisotaa Aanaalee Horsiisee Bulaa 15,000 gahu ijaaruu

readmore button

 Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa(COVID-19) maalfaa dhaa?

 Namni dhukkuba vaayirasii koronaa qabame mallattoolee agarsiisu

1 ho’ina qaamaa,

2 qufaa,

3 harganuu dadhabuu,

4 ukkaamsuu fi dhukkubbii qoonqoo/kokkee irratti ni mul’ata.

Dhuukkubichi yoo itti cime immoo michii sombaa fi kalee hojii ala taasisuun hanga lubbuu dabarsuu ni geessisa.

istockphoto 1204537848 1024x1024 COVID 19 Prevention Tips

Mallattooleen Dhukkuba Vaayirasii Koronaa yoo nurratti argame maalgochuu qabnaa?

Deeggarsa yaalaa gahaa argachuu fi maatii ofii dhukkubicha irraa ittisuuf of-eeggannoo armaan gadii taasisuun murteessadha.

 • Atattamaan bilbila bilisaa 8335 or 6955irratti bilbiluun tajaajila yaalaaf deeggarsa gaafachuu
 • Hanga qaamni deeggarsa yaalaa kennu dhaqqabutti addatti of-baasuun kutaa qofaa keessa turuu
 • Yeroo qufaasisuu fi haxxiffachiisu afaanii fi fuunyaan sooftii yookiin irree harkaa fayyadamuun haguuggachuu
 • Sooftii akkuma itti fayadamameen meeshaalee gataa balfaa qadaada qabu keessatti gatuu
 • Kutaa dhukkubstaaan keessa turee fi meeshaalee itti fayyadamame saamumanaa fi bishaan gargaaramuun sirritti qulqulleessuu
 • Bakka arganitti tufuu dhiisuu

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa(COVID_19) dhukkuba ittifamuu danda’amu dha.

 Ergaawwan ijoo armaan olii hunda hojiirra oolchuun ofii fi maatii keenya dhukkuba vaayrasii Koronaa(COVID-19) irraa haa eegnu!

Odeeffannoo dabalataaf kamiyyuufuu:

Bilbila bilisaa 8335 irratti bilbiluun odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.

Leenjiin Leenjistootaa kenname

Leenjiin Leenjistootaa Ogeessota Sirna Odeeffannoo Bul.Barnootaa (EMIS) irra hojjetaniif kenname

Leenjiin kun marsaa marsaan kan kennamu yammuu ta'u; marsaa jalqabaa magaalaa Walisootti aanaalee godinaalee 11 keessattii fi Bul.Magaalaa 9f kan kanname yammuu ta’u; kanneen hafaniif ammoo magaalaa Shaashamanneetti ogeessota godinaalee 9 fi Bul.Magaalaa 10 keessatti argamaniif guyyoota shaniif kennamee jira.

Itti aansuunis dura bu’oota dhaabbilee barnootaa naannicha keessa jiran hundaa fi Supparvaayzarootaafis sadarkaa aanaatti leenjiin kun kennameera.

Mata Duree Leenjiin kun irratti kennamu

 1. Guca Ragaa Barnootaa sad.1ffaa
  2. Guca Ragaa Barnootaa sad. 2ffaa
  3. " Buufata Barnoota Filannoo
  4.   " Oolmaa Daa'immanii
  5.   " Buufata Barnoota Ga'eessotaa irraa ittiin sassabamuu fi
  6. Moosajjii Daataa Beezii “Stat educ.2” jedhu guca ragaaleen dhaabbilee barnootaa armaan olitti tarreeffaman sassaabamuun irratti akkamiin akka irratti galmaa'u irratti ogeessotaaf leenjiin bal'ina qaabu kennamaa jira.

Barbaachisummaan Leenjii kanaa inni guddaan qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gumaachi inni godhu guddaa ta'ee; ragaa qulqulluu, amanamaa fi iftoomina qabu qabachuuf akkasumas; karoora barnootaa sirrii ta'e karoorfachuuf, qisaasama leecalloo hambisuu fi hojiin barnootaa akkaataa karoorfameen fiixa baasuuf gumaacha guddaa ni taasisa.

Akkasumas karoora barnootaa ifa ta’e qopheeffachuuf ragaan qabatamaan hin jiru yoo ta’e karoorri qophaa’e galma gahinsa isaarratti hanqina godhachuu waan danda’uuf ogeessota sirna odeeffannoo bul.barnootaa irra hojjetaniif leenjiin gahaan akkaataa ragaa manneen barnootaa irraa ittii guurratan irratti gadi fageenyaan kennamuun isaa hojiin barnootaa qisaasa’ama irraa baraaruuf dhimma murteessaadha.

 

 

Galmeen Barattootaa Bara 2012 eegalame


Galmeen barattootaa bara barnootaa 2012 Hagayya 20/2011 guutuu Oromiyaatti eegalamee jira. Galmeen barattootaa kun kaayyoo lama of keessatti hammatee kan gaggeeffamu yammuu ta’u inni tokko, Daa’imman umriin isaanii barnootaaf gahe gara mana barumsaa fiduu fi barattoota bara darbe harca’anii hafan bara kanatti daguugamanii akka dhufan gochuun kan hojjetamu ta’ee koree galmee kana raawwchiisan naannoo irraa kaasee hanga gaditti hundeeffameen kan raawwatu ta’a.
Akka naannoo keenyaatti bara kana barattoota Idileen Duraa irraa kaasee hanga Qophaa’inaatti walumatti barattoota 11,065,260 gara mana barumsaa fiduu fi barnoota akka

argatan karoorfamee hojjetamaa jira. Baay’ina barattoota galmeessuuf karoorfamee;                 

 1. Barattoota Idileen Duraa (BID) 1,370,358 ( Dhi= 686,382 Dub= 683976)
  2.Barattoota kutaa 1ffaa 1,895,650 (Dhi=997,805 Dub= 897845)
  3.Barattoota sad.1ffaa (1-8) 8,395,879 (Dhi= 4,396,037 Dub= 3999,842)
  4.Brattoota sad.2ffaa (9-10) 780,697 (Dhi= 520,904 Dub= 459,793)
  5.Qophaa’ina (11-12) 318,326 (Dhi= 164,448 Dub= 153,878)

Galmeen kun kan inni raawwatamu Hagayya 20/2011 hanga Fulbaana 9/2012tti ta’a.

Barnoonni Afaan Oromoo Naannoo Oromiyaarra darbee naannoolee birootti kannamaa jiraachuun ni beekkama.fkn; Beenishangul Gumuz, Hararii, Dirre Dhawaa fi Naannoo Amaaraa Godina Addaa Kamiseetti ni kennama. Naannoo Gaambeellaa fi Bul. Magaalaa Finfinneetti bara barnootaa 2012tti barnoonni Afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkootti manneen barnootaa mootummaa hunda keessatti akka kennamu irratti walii galamee qophiin barbaachisaan taasifamaa jira. Kun guddinni Afaana Oromoo akka ariifatuuf shoora mataa isaa ni taphata.

Manni Barumsaa sad.1ffaa Abbaa Qabeenyaan ijaarame Eebbifame.

Manni barumsaa sad. 1ffaa jaal. Nadhii Gammadaan moggaafame Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluutti abbaa qabeenyaa Masaay Oliin Qr.mil.5.2 ta’uun ijaaramee tajaajilaaf qaqqabee jira.
Abbaan qabeenyaa kun rakkoo hawaasa naannichaa barnoota irratti qabu hubachuun kaka’umsa ofii isaan mana barumsaa ijaaree lammii isaaf qaqqabamaa taasisee jira.
Mana barumsaa kana ministirri ministeera barumsaa Dr. Xilaayee Geetee fi Hog. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo eebbisuun tajaajilaaf qophii ta’ee jira. Mana barumsaa kana keessatti sagantaan biqiltuu dhaabuus haaluma wal-fakkaatuun raawwatee jira.

 

 

Kitaabilee Barbaachisoo

Kalandara

January 2022
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Beeksisa

Vacancy Announcements
Call for Registrations
Academic Calendar

Kaartaa/ Iddoo BBO

map1

Miidiyaa Hawaasaa

facebook iconlinkedin icontwitterYouTube

Teessoo Quunnamtii

Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa

astustudio1

Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee

Tamsaasa Barumsa Raadiyoo

digital

© 2020, Oromia Education Bureau. All Rights Reserved