Sirni Beekamtii Qooda Fudhattoota Barnootaa Gaggeeffame
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa
Na'iimaa Tijaanee A/Biyyaa Qormaata Seensa Dhaabbilee Ol'aanaa akka biyyaatti qabxii 400 keessaa 346 fiduun
https://youtu.be/GMVQFaeQVsg
The school of light tomorrow is finished in Robe town!
Tomorrow's light school is finished In west Guji zone Malka Sodda!
Barattoota Qabxii Olaanaa Galmeessaniif
Barattoota Qabxii Olaanaa Galmeessaniif sirni beekamtii Kennuu Geggeeffame
https://youtu.be/bUrdXK232rQ

    8th        ethiopian students sitting for exam

Biiroon barnoota Oromiyaa barattoota kutaa 8ffaa barattoota 482,613 bara 2013tti qorumsa naannoo (Regionnal Asssessment) kennee jira. Isaan keessaas barattoonni 469,882 (97.4%) qabxii darbiinsaa manaajimantiin murteessee fiduun gara kutaa 9ffaatti kan darban yemmuu ta’u; barattoonni 12731 (2.6%) immoo qabxii darbiinsaa osoo hin galmeessiin hafanii jiru.     

       8th    new

all face 2

Sirni beekamtii qooda fudhattooota barnootaa haala ho’aa ta’een gaggeeffamee jira. Sirni kun waajjiraalee bar.godinaa, bul.magaalaalee, dhaabbilee miti-mootummaa, abbootii qabeenyaa hojii misooma barnootaa keessatti qooda guddaa qaban akkasumas barsiisota hojii boonsaa hojjechuun bu’aa argamsiisan fi barsiisota hojii barsiisummaa irratti bobba’anii barsiisaa turanii yeroo ammaa soorama bahuuf qoophiirra jiran beekamtii fi badhaasa kennuun gaggeeffamee jira.

68283 orig

coronavirusmgn10 20200306 220453 coronavirus 1 3 7 2020 DW

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Maalii?

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19):- Dhukkuba daddarbaa ta’ee qaama hargansuu irratti miidhaa salphaa hanga cimaatti kan dhaqqabsiisuu dha. Vaayirasiin kun akkuma utaalloo/qufaa mallattoowwan sasalphaa agarsiisuun ofumaan kan dhiisu/badu yookiin  dhukkubichi yoo  itti cime dhukkuba  akka michii sombaa fi  dhukkubbii  cimaa qaama hargansuu irraan gahuu bira darbee  kalee hojii dhaabsisuun du’aaf kan saaxiluu fi addunyaa irratti saffisa guddaan dhukkuba babal’achaa jirudha.

readmore button

DSC 1462 DSC 1471 DSC 1476

Biiroon Barnootaa Oromiyaa barattoota bara 2012 qormaata biyyoolessaa seensa yuuniversiitii fudhatanii qabxii olaanaa galmeessisan bakka Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo.Shimallis Abdiisaa fi Hoogganaa Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo argamanitti sirni beekamtii kennuu geggeeffamee jira. Barattoota qormaata fudhatan keessaa barattootni 152 qabxii 600 ol akka galmeessisan ifoomeera.   

በኦሮሚያ ክልል በ2012 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከወሰዱት ተማሪዎች ዉስጥ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች እውቅና እና ሽልማት ተሰጠ::

readmore button

160659089 1126519547829817 5302825531066735787 o159585408 1125264301288675 4377569533445931184 nMM

159583224 1125264344622004 4992901675416579638 o

Manneen barnootaa addaa ( Ifa Boru) godina Baalee Mag.Roobee fi godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ji’a afur keessatti ijaarsi isaanii raawwatee eebbaaf qaqqabanii jiruProjektiin Ifa Boruu Onkoloolessa 19/2013 Biiroon Barnootaa Oromiyaa fi kontraaktaroonni ijaarsa projektii kana fudhatan waliif mallatteessuun ji’oottan 7-8 hin caalle keessatti hojiin ijaarsa isaa akka raawwatuuf bakka Prezdaantiin Bul.Mot.Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti walii galteen kun raawwate. readmore button

photo 2021 07 05 10 37 39  photo 2021 07 06 11 52 10

Hojii barnootaa bu’a qabeessa taasisuuf karaa baratameen qofa osoo hin ta’iin yaadamoota haaraa(New initiatives) maddisiisuun kallattii hanqinootni turan guutamuu, rakooleen jiran itti furamuu danda’an faluun murteessaadha.Hojiiwwan kunneenis maal maal fa’a? isa jedhuuf, Kanneen asiin gaditti tarreeffamaniidha.

1.Ga'eessotaa 3,000,000 barsiisuu   2.Manneen Barnootaa Sadarkaa    1ffaan Duraa 3000 ijaaruu

3.Daree dabalataa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa 11,300 ol ijaaruu 4. Kitaabilee Wabii 3,000.000 Walitti Qabuu

5.Biqiltuu mil. 91 ol Dhaabuu fi Kunuunsuu  6. Mana Jireenyaa barsiisotaa Aanaalee Horsiisee Bulaa 15,000 gahu ijaaruu

readmore button

Kitaabilee Barbaachisoo

Kalandara

January 2022
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Beeksisa

Vacancy Announcements
Call for Registrations
Academic Calendar

Kaartaa/ Iddoo BBO

map1

Miidiyaa Hawaasaa

facebook iconlinkedin icontwitterYouTube

Teessoo Quunnamtii

Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa

astustudio1

Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee

Tamsaasa Barumsa Raadiyoo

digital

© 2020, Oromia Education Bureau. All Rights Reserved