Sagantaa eeba manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinnee
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Dirreen Falmii Daandii Mo'ataa Geessuu Barnootaa!
Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa
Na'iimaa Tijaanee A/Biyyaa Qormaata Seensa Dhaabbilee Ol'aanaa akka biyyaatti qabxii 400 keessaa 346 fiduun
Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa 2012

d2 d3

Biiroon Barnoota Oromiyaa akkaataa jalqabbii barnoota bara 2013 ilaalchisuudhaan ibsa kenneera

Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr.Tolaa Bariisoo galmee barattootaa ilaalchisee ibsa kennaniin bara kana barattoota miiliyoona 11.2 guyyoota 15 kana keessatti ni galmeessina jedhaniiru.

Hojii ijaarsa dareewwan dabalataa kuma 30 ol ganna kana keessa hojii tajaajila lammummaatin ijaaramaniif hawaasa ijaarsarratti hirmaatan hundaa galateeffataniiru.

Hanga barnoonni jalqabuttis dareewwan ijaarsisaanii jalqabe xumuruu,barsiisota koolleejjirraa bara kana eebbifaman qacaruu fi galmee barattootaa guyyoota 15 keessatti xumuruun hojii ijoo seektarichi hojjachaa jiruudhaa jedhan Dr. Tolaan.

Hawaasni barnootaarratti deeggarsa jalqabe itti fufuudhaan barattoonni harka qalleeyyii mana barumsarraa akka hin hafneef deeggarsa baratame akka taasisaniif waamicha dhiyeessaniiru.

 

CLASS1CLASS2Oromiyaan barattoota qaxaleewwan akka biyyaa fi Addunyaatti dorgomtoota ta’an horachuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo keenya keessa jiran waliin ta’uun bara barnootaa 2013tti manneen barnootaa bultii addaa /non boarding schools/ torba (7) ta’an akka naannoo keenyaatti ijaarsisuuf karoorri qabameefii hojii keessa galamee jira.button EN 2

bbo5bbo4bbo3

Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa barsiisota, manneen barnootaa, gamtaa maatiifi barataa dhaabbilee deggarsa misoomaa, Waldaa Misooma Oromiyaa, Waldaa Barsiisota Naannoo Oromiyaa, Waldaa Manneen Barnootaa Dhuunfaa Oromiyaa raawwii hojii caalmaa qabu galmeessisan badhaasa waraqaa ragaa, waancaafi koompiitara yoo badhaafaman, barattoonni qormaata biyyoolessaan qabxii olaanaa galmeessisaniif ammoo laabtooppiifi qarshii badhaasuun xumurameera.

                                                                  

coronavirusmgn10 20200306 220453 coronavirus 1 3 7 2020 DW

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Maalii?

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19):- Dhukkuba daddarbaa ta’ee qaama hargansuu irratti miidhaa salphaa hanga cimaatti kan dhaqqabsiisuu dha. Vaayirasiin kun akkuma utaalloo/qufaa mallattoowwan sasalphaa agarsiisuun ofumaan kan dhiisu/badu yookiin  dhukkubichi yoo  itti cime dhukkuba  akka michii sombaa fi  dhukkubbii  cimaa qaama hargansuu irraan gahuu bira darbee  kalee hojii dhaabsisuun du’aaf kan saaxiluu fi addunyaa irratti saffisa guddaan dhukkuba babal’achaa jirudha.

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Akkamiin Daddarba?

Namoonni dhibee kanaan qabaman yeroo qufa’anii fi haxxiffatan dhagala’aa afuura  waliin bahuun (droplets) gara nama fayyaatti karaa afaanii, funyaanii fi ijaan seenuun yookiin meeshaalee dhangala’oo  afaanii fi funyaan keessaa bahuun falaman  erga  tuttuqamee booda harka osoo hin dhiqatin ija, afaanii  fi funyaan qaqqabachuu fi nyaata beeyladootaa fi qurxummii hin bilchaanne soorachuun daddarbuu danda’a.

readmore button

  bbonew1.jpgbbonew2.jpg

Manni Barumsaa sad.1ffaa Abbaa Qabeenyaan ijaarame Eebbifame.

Manni barumsaa sad. 1ffaa jaal. Nadhii Gammadaan moggaafame Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluutti abbaa qabeenyaa Masaay Oliin Qr.mil.5.2 ta’uun ijaaramee tajaajilaaf qaqqabee jira.
68283_orig.gif

Kitaabilee Barbaachisoo

Kalandara

January 2021
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Beeksisa

Vacancy Announcements
Call for Registrations
Academic Calendar

Kaartaa/ Iddoo BBO

map1

Miidiyaa Hawaasaa

facebook iconlinkedin icontwitterYouTube

Teessoo Quunnamtii

Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa

astustudio1

Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee

Tamsaasa Barumsa Raadiyoo

digital

© 2020, Oromia Education Bureau. All Rights Reserved